Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en deze te verwoorden naar de directie van kinderopvang Breda Minerva Kids.

Bevoegdheden
De directie van kinderopvang Breda Minerva Kids moet voor bepaalde zaken tijdig advies vragen aan de oudercommissie. De volgende punten vallen onder dit Adviesrecht (geregeld in de Wet op de Kinderopvang):

  • algemeen kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen, beroepskrachten, inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding);
  • pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, beleid over opvoeding, veiligheid en hygiëne, beleid m.b.t. tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • vaststellen en wijzigen klachtenregeling, aanwijzen leden klachtencommissie;
  • openingstijden en uurtarief


Taken

Uit de doelstelling en bevoegdheden in het kader van het Adviesrecht vloeien de volgende taken van de oudercommissie voort:

  • het voeren van overleg met de directie van Minerva Kids over het interne beleid van het kindercentrum (het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen);
  • het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden, jaarlijks feest;
  • het organiseren van themabijeenkomsten;
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en ouders zo nodig informeren over de klachtenprocedure


Bereikbaarheid
U kunt de oudercommissie bereiken via het e-mail adres OCminerva@gmail.com  U kunt de leden natuurlijk ook persoonlijk benaderen.