Missie en visie

Het logo/symbool van Minerva Kids is een uil. Een uil heeft een aantal specifieke kenmerken zoals wijsheid en een groot en breed gezichtsveld. Deze kenmerken komen overeen met onze missie en visie.

Onze visie is “spelend leren op eigen wijze”. Deze visie is verder uitgewerkt in het pedagogisch beleid.
De missie is onderverdeeld in 4 termen die Minerva Kids wil uitstralen.

 Klantgericht
Onze klant staat centraal. Kinderopvang moet passen bij de situatie van de ouder. Hun wensen en ideeën over de opvang en de zorg van het kind. Wij streven ernaar om ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de opvang. Dit vertaald zich onder andere in het persoonlijk contact tijdens breng- en haalmomenten en de betrokkenheid van onze pedagogisch medewerkers.

 Flexibiliteit
Minerva Kids biedt naast vaste opvang ook flexibele opvang en wij werken met ruime openingstijden. Bij flexibele opvang kunnen dagen per week variëren bijvoorbeeld voor ouders met wisselende diensten. Wij bieden ouders de mogelijkheid om niet afgenomen dagdelen te wisselen, indien de bezetting op de groep dit toelaat. Wij werken met verticale groepen. Dat wil zeggen dat we groepen hebben van 0-4 jaar van maximaal 12 kinderen.

Professioneel
Wij bieden kwaliteit door te voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en begeleiding van het kind. Onze medewerkers zijn gediplomeerd conform de eisen die gesteld worden bij binnen de CAO kinderopvang. Daarnaast is iedere medewerker en stagiaire in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Naast opleiding en ervaring worden ook eisen gesteld aan persoonlijke vaardigheden. Wij streven ernaar om een balans in leeftijd, ervaring, competenties en karakters binnen een team te hebben, zodat een team veelzijdig is en in kan spelen op de uniciteit en behoefte van ieder kind.

 Huiselijke sfeer
Minerva kids is een kleinschalig kinderdagverblijf met 5 groepsruimtes waar de kinderen opvangen worden. Minerva Kids biedt uw kind persoonlijke aandacht, begeleiding en ontwikkelingsactiviteiten waardoor we een verlenging op de thuissituatie creëren waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt. De huiselijke sfeer creëren we ook door de inrichting van de groepen en de aanpassingen hiervan n.a.v. thema’s waarmee wij werken. Via dagritme kaarten weten de kinderen hoe de dagindeling verloopt.