Algemene Voorwaarden


In de voorwaarden is beschreven op welke wijze Minerva Kids B.V. haar diverse vormen van kinderopvang biedt. Bij de eerste plaatsingsovereenkomst worden deze voorwaarden als bijlage verstrekt. Door de plaatsingsovereenkomst te tekenen verklaart u akkoord te zijn met de huisregels van de organisatie en de regels van de plaatsingsovereenkomst en kennis genomen te hebben van de inhoud van de voorwaarden en huisregels. Deze hebben betrekking op opvang in kinderdagverblijven: kindercentra voor kinderen van 0-4 jaar. In de hierna volgende tekst wordt gesproken over klant. Hiermee wordt telkens de ouder/verzorger van het op de overeenkomst genoemde kind bedoeld. Deze bijlage blijft gelden bij eventuele wijzigingen in het aantal overeengekomen dagdelen, tenzij deze voorwaarden ingrijpend zijn gewijzigd. In dat geval ontvangt u bij een wijzigingsovereenkomst een nieuwe bijlage.

Doelstelling
Minerva Kids B.V. heeft als doelstelling: het bevorderen en bieden van professionele kinderopvang in de ruimste betekenis van het woord. Onder kinderopvang wordt verstaan: het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen, in het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu. De kinderopvang vindt plaats in een passende, daartoe ingerichte ruimte, gericht op een optimaal verantwoorde en begeleide ontplooiing van het kind door middel van spel- en contactmogelijkheden in groepsverband onder deskundige leiding. Flexibiliteit en kwaliteit staan hoog in het vaandel. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd.

Kwaliteit
Minerva Kids B.V. voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een kinderopvangorganisatie worden gesteld, daarnaast zijn door gemeente alle benodigde vergunningen verstrekt. In het informatiemateriaal van Minerva Kids B.V. staan de openingstijden, vormen van opvang en informatie over de verschillende producten en de bijbehorende tarieven vermeld. Klanten zijn hartelijk welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze vestiging. Ook daar is alle informatie verkrijgbaar.

Groepssamenstelling, leeftijd
In een kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Het kan voorkomen dat een kindje na de 4e verjaardag nog een periode van bijvoorbeeld schoolvakantie overbrugt op het kinderdagverblijf. Een groep van het dagverblijf kent gemiddeld 12 kindplaatsen. In de praktijk kunnen deze op verschillende manieren worden ingevuld. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen bestaat een groep uit minimaal 2 en maximaal 7 kinderen met 1 pedagogisch medewerker of een groep van minimaal 5 en maximaal 12 kinderen met 2 of meer pedagogische medewerkers op de groep.

Plaatsing in (dan wel doorstroming naar) een andere groep is afhankelijk van het plaatsingsbeleid. Groepsindelingen kunnen worden aangepast wanneer de omstandigheden daar naar vragen.

Pedagogisch beleid
Minerva Kids B.V. heeft een algemeen pedagogisch beleid voor de omgangsvorm kinderdagverblijf. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen bij Minerva Kids B.V. zichzelf mogen zijn want ieder kind is uniek. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen warmte, geborgenheid en veiligheid. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig om te experimenteren en vergroten hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Wennen
Ieder kind krijgt een maand voor plaatsing de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving waar het straks zal verblijven. Dit doen we door het aanbieden van twee gratis dagdelen op het kinderdagverblijf. In het intakegesprek zullen hierover afspraken gemaakt worden. 

Oudercontacten
Bij het brengen en halen van de kinderen kunnen klanten informatie uitwisselen met pedagogische medewerkers. Zo kunnen de zorg en wensen goed op elkaar worden afgestemd. Jaarlijks vinden oudergesprekken plaats om nav observaties de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. Daarnaast kunnen zowel pedagogisch medewerkers, de leidinggevende als klanten op elk moment initiatief nemen voor een gesprek als daar van één van beide partijen behoefte of aanleiding voor is. Minerva Kids B.V. beschikt over een Oudercommissie (OC). Hierin kunnen ouders meedenken in de kwaliteit van de kinderopvang.

Voeding en verschoning
In het kinderdagverblijf eten de kinderen tussen de middag een broodmaaltijd. Daarnaast worden versnaperingen en drinken verstrekt. Deze standaard voedingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, net als de standaard flesvoeding voor baby’s en luiers voor kinderen die deze nog gebruiken. Speciale wensen op het gebied van voeding en verschoning zullen met klanten tijdens het intakegesprek, of anders gedurende de opvang, schriftelijk worden vastgesteld. Voedingsmiddelen die buiten het standaardpakket vallen (bv. dieetvoeding, vegetarische voedingsmiddelen e.d.) zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen door de klant zelf geleverd te worden. Bij Minerva Kids B.V. zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van warme maaltijden.

Hygiëne en veiligheid
Minerva Kids B.V. voldoet aan de eisen die o.a. de GGD en brandweer stellen op het gebied van veiligheid en hygiëne. De vestiging wordt naast de reguliere inspecties van de GGD ook regelmatig gecontroleerd op aspecten van (brand)veiligheid. De buitentoestellen voldoen aan het Attractiebeleid.

Inentingen/Ziekten/Noodsituaties
Minerva Kids B.V. beveelt klanten aan om kinderen te laten inenten volgens het Rijksvaccinatieprogramma. De klant tekent tijdens het intakegesprek voor deelname aan het reguliere vaccinatieprogramma. Wanneer klanten ervoor kiezen om hun kind niet te laten inenten, dienen zij bij plaatsing dit aan te geven.

- Als een kind ziek is, dan mag hij/zij het kinderdagverblijf niet bezoeken. Een ziek kind vraagt veel extra aandacht, rust en verzorging. Daarnaast zou een ziek kind zeer makkelijk andere kinderen kunnen besmetten. Als uitgangspunt (ook van wering) worden de richtlijnen van de GGD gebruikt. Slechts in uitzonderingsgevallen (zoals bij vochthoudende blaasjes bij de waterpokken) zal hiervan worden afgeweken.

-  Paracetamol wordt op het kinderdagverblijf alleen verstrekt op medische indicatie. Het kindercentrum biedt de klant wel aan zelf de paracetamol toe te dienen.

-  In acute situaties maken pedagogische medewerkers gebruik van medische zorg buiten het kindercentrum.

-  Indien medische handelingen moeten worden verricht (bijv. geven van injecties of sondevoeding) dienen ouders hiervoor zelf te zorgen.

Aansprakelijkheid
Minerva Kids B.V. zorgt ervoor dat er voor bij haar werkzame personen, een AVB-verzekering wordt afgesloten, alsmede een ongevallenverzekering voor de kinderen. Wij gaan hierbij uit van een secundaire verzekering. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op de verzekering van de klant. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor schade die hun kind veroorzaakt. Minerva Kids B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van meegebrachte kleding of speelgoed. De klant is bij het brengen van het kind naar het kinderdagverblijf verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat beide partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. De medewerkers van Minerva Kids B.V. zijn vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Klachtrecht
Waar mensen samenwerken, kunnen ook klachten of conflicten ontstaan. Ouders staan bij Minerva Kids B.V. hoog in het vaandel en wij nemen u serieus. Uw klacht zien wij als gratis advies. Hieronder zijn 4 stappen beschreven om uw klacht aan ons kenbaar te maken.

Stap 1: wanneer u een klacht heeft nodigen wij u uit om dit met de desbetreffende medewerker te bespreken. Wij kunnen onze opvang verbeteren wanneer u uw ongenoegen uitspreekt. Samen zoeken we naar verbetering.
Stap 2: lukt dit om welke reden dan ook niet, dan zal het probleem doorgespeeld worden naar de unitmanager.
Stap 3: Klachten van organisatorisch/financiële/administratieve of pedagogische aard.
Wanneer u en de hierboven genoemde betrokken partijen samen niet tot overeenstemming komen, dan kunt u zich wenden tot de directie. Dit kunt u doen door het hiervoor ontwikkelde klachtenformulier, wat op de vestiging verkrijgbaar is, in te vullen en op te sturen naar ons correspondentieadres te Eindhoven, maar u kunt het klachtenformulier ook per email verzenden aan info@minervakids.nl. De directie zal binnen 7 werkdagen met u contact opnemen.
Stap 4: Mocht u als ouder niet tevreden zijn over de geboden oplossing of al in een eerder stadium de klacht extern willen laten behandelen, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) waarbij Minerva Kids B.V. is aangesloten. Dit kan per e-mail naar info@klachtkinderopvang.nl of door te bellen met 0900-0400034. Ieder jaar zal de klachtencommissie een ‘jaarverslag klachten’ maken en deze terugkoppelen naar de inspecteur van de GGD en naar de interne oudercommissie van Minerva Kids B.V. Door te werken volgens deze procedure voldoet Minerva Kids B.V. aan de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.


Plaatsingsvoorwaarden voor KDV
De openingstijden/vakanties

 • Minerva Kids B.V. is het gehele jaar geopend, met uitzondering van algemeen en door de CAO kinderopvang erkende feestdagen. Daarnaast houdt Minerva Kids B.V. zich het recht voor om maximaal 2 dagen per jaar, zonder restitutie, haar kinderdagverblijf te sluiten. Minerva Kids B.V. sluit echter nooit een volledige week. (erkende feestdagen kunnen niet gewisseld worden)
 • Minerva Kids B.V. is van maandag t/m vrijdag tenminste 11 uur per dag geopend.
 • Zowel voor vaste als voor flexibele opvang geldt er een minimale afname van 1 dagdeel per week.
 • In geval van flexibele opvang gaat Minerva Kids B.V. deze verplichting aan voor het aantal overeengekomen dagdelen per week. Deze dagdelen kunnen per week naar wens ingepland worden, wel moet het aantal dagdelen per maand gelijk zijn. Het gemiddeld aantal uren (5,5 uur is één dagdeel) per maand staat vermeld op de plaatsingsovereenkomst.
 • Op aanvraag biedt Minerva Kids B.V. de mogelijkheid van vervroegde openingstijden, verlengde openingstijden en extra opvang tussen de middag. Deze aanvragen worden echter alleen toegekend als de planning dit toelaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unitmanager.

Betaling ouderbijdrage/kosten kinderopvang 

 • Voor afname van kinderopvang is maandelijks een bedrag verschuldigd, van de af te nemen dagdelen of de reeds afgenomen dagdelen.
 • Plaatsing is mogelijk vanaf elke dag van de maand.
 • Iedere klant van Minerva Kids B.V. is verplicht om automatisch incasso af te geven. U dient het bijgevoegde incassodocument in te vullen, te ondertekenen en gelijktijdig met het getekende contract op te sturen.
 • Minerva Kids B.V. factureert vooraf, na de 20e van elke maand en de betaling dient dan ook vooraf te zijn voldaan.
 • Indien het voor Minerva Kids B.V. niet mogelijk blijkt het bedrag te incasseren, wordt vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd van 1.5% per maand tot datum van voldoening. Indien de betaling niet tijdig geschiedt, zal aan de gebruiker een aanmaning worden gezonden. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn op de aanmaning is voldaan wordt een 2e aanmaning gestuurd en is de gebruiker € 25,- per factuur verschuldigd naast de invorderingsrente van 1.5% per maand
 • Als na het verstrijken van de termijn op de 2e aanmaning geen volledige betaling is ontvangen zal de vordering uit handen worden gegeven. Bij meerdere verzuimen kan de vordering zonder verdere aanmaningen uit handen gegeven worden en zal de plaatsingsovereenkomst eenzijdig door Minerva Kids B.V. worden opgezegd, waarbij de betalingsverplichting voor de opzegtermijn van 1 maand blijft bestaan
 • De gebruiker is aan Minerva Kids B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien een door hem opeisbare verschuldigde som niet voldoet.  
 • Deze verschuldigdheid treedt in zodra Minerva Kids B,V., na vruchteloze aanmaningen de opeisbare vordering aan derden in handen geeft.
 • De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd, terwijl de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, zoals door de Orde worden geadviseerd, vermeerderd met kosten van de Minerva Kids B.V. raadsman. Daarnaast is de gebruiker de kosten van eventuele faillissementsaanvraag verschuldigd.
 • Indien de klant niet per automatische incasso wenst te betalen, is betaling vooraf verplicht.
 • De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van openstaande facturen. Dit geldt ook als de klant de betaling van de facturen heeft overgedragen aan een derde.
 • Alleen volledige facturen kunnen worden overgedragen. De klant dient hiervoor specifieke afspraken te maken met Minerva Kids B.V. Minerva Kids B.V. gaat niet akkoord met het ontvangen van deelbetalingen.
 • Minerva Kids B.V. houdt zich het recht voor de prijs van elk product 1x per jaar te indexeren. In speciale situaties is het mogelijk dat Minerva Kids B.V. tussentijds haar prijzen moet aanpassen. Als zo’n tussentijdse prijsstijging noodzakelijk is, wordt de reden hiervan altijd tenminste 2 maanden van tevoren aan de klant gemeld.
 • In het kader van de Wet Kinderopvang zij wij verplicht een gemiddelde uurprijs te vermelden. Deze gaat uit van de totale door u (per kind) afgenomen producten. Deze uurprijs is alleen bedoeld voor de aanvraag van een tegemoetkoming bij de Belastingdienst. Jaarlijks ontvangt de klant een overzicht met het totale aantal afgenomen uren en de betaalde opvangkosten. 

Opzegging/vermindering/verlenging/wijziging/wissels          

 • Er geldt voor alle opvangvormen een opzegtermijn van 1 maand. 
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk of via de mail naar Minerva Kids B.V. gestuurd te worden. Op de vestiging zijn benodigde mutatieformulieren aanwezig. De opzegging wordt bepaald aan de hand van de ontvangstdatum.
 • Als er wijzigingen plaatsvinden in het aantal dagdelen opvang zal aan de klant een gewijzigd plaatsingsvoorstel worden voorgelegd. Na ondertekening van dit formulier zal het bedrag voor automatisch incasso worden aangepast conform de gegevens van het wijzigingsformulier.
 • Wissels, extra dagdelen en flexibele opvang kunnen per e-mail gemeld worden.(locatie@minervakids.nl)
 • Bij overlijden van het kind is de overeenkomst bij rechtswege per diredt beindigd

Annulering van een plaatsing 

 • Annulering van een plaatsing moet altijd schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden aan de unitmanager of directie. Indien de plaatsing al bevestigd is en er is daadwerkelijk een plaats voor uw kind gereserveerd, dan wordt er € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht ook al is nog geen contract getekend. Doormiddel van een plaatsingsbevestiging wordt er een plaats voor uw kind gereserveerd en vrijgehouden. Vanaf 1 maand voor de definitief overeengekomen plaatsingsdatum geldt een opzegtermijn van 1 maand wat inhoudt dat er 1 maand ouderbijdrage in rekening gebracht wordt, ook als de klant de met Minerva Kids B.V. overeengekomen opvang niet daadwerkelijk benut. Deze opzegtermijn geldt ook als men van een andere vorm van opvang van Minerva Kids B.V. gebruik gaat maken. 


Speciale opzegging/plaatsingsregels KDV 

 • Plaatsing loopt automatisch door t/m de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Indien de klant de opvang op het kinderdagverblijf wil verlengen nadat een kind 4 jaar is geworden, dan dient dit 4 maanden voor het kind 4 jaar wordt, te worden aangevraagd.
 • Minerva Kids B.V. behoudt zich het recht de plaatsingsovereenkomst te beëindigen wanneer de situatie van het kind (medisch/gedrag) dusdanig is dat de organisatie het welbevinden en veiligheid van hetzij het kind ofwel de kinderen op het kindercentrum zelf niet kan garanderen. Uiteraard heeft eerdere informatieoverdracht met de ouder over de ontstane situatie plaatsvonden.
 • U krijgt wanneer u 52 weken opvang afneemt van Minerva Kids B.V. 1 week vakantiecompensatie naar rato van uw opvangweek. De vakantiekaart kunt u verkrijgen op de vestiging.

Combinatie opvang vast en flexibel voor het kinderdagverblijf

Het is mogelijk om een combinatie van vaste en flexibele opvang af te nemen. De vaste dagen zijn gegarandeerde en staan vast. Het flexibele dagdeel blijft gegarandeerd in de week maar blijft beperkt in aanbod op de gewenste dag.    

Noot: Conform de wetgeving is Minerva Kids B.V. niet verplicht om kinderen met een flexibel contract in een vaste stamgroep te plaatsen. Minerva Kids B.V. zal hier altijd wel naar streven, maar het is dus mogelijk dat kinderen met een flexibel contract op meerdere groepen geplaatst worden in een week.

Wijziging van opvang

Structurele wijzigingen met betrekking tot de opvang kunnen worden aangevraagd door middel van een mutatieformulier dat te verkrijgen is bij de vestiging. U kunt uw aanvraag ook per e-mail indien locatie@minervakids.nl

 

Extra kosten voor bepaalde services            

Factuur per post ontvangen €1,50 per factuur
het verstrekken van een 2e jaaropgave €15,00 per jaaropgave  


Extra kosten voor te vroeg en te laatkomers

 • Indien uw kind 3 keer te laat wordt opgehaald, of te vroeg gebracht, dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt een vastgestelde procedure gevolgd.